Me produserer kvalitetstrapper

Råd og tekniske krav

Her finn du  Trappemanualen som gir føringar og råd til korleis tekniske forskrifte,Tek 17 bør tolkast.

 

Du finn òg anbefalinger om størrelse på trapperom til forskjellige trappetyper.

 

Kva som er å sjå på som reklamasjonsgrunn på ei trapp blir også omtala.